Lấy metadata từ url sử dụng nodejs

Lấy metadata từ url sử dụng nodejs
Metadata là gì? Phân tích url từ nodejs chúng ta có thể lấy Title, Description, Keywords và Images từ một url. Một tips nodejs đơn giản nhưng hiệu quả dành cho dev mới. Giờ đây khi sử dụng node thì có rất nhiều module hỗ trợ từ npm, cho nên rất dễ dàng. ... Readmore

Tags: nodejs javascript vietnamese

Posted on 2020-05-29T07:11:51+00:00 by anonystick.com